Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
2020. július 13.

Pályázati kiírás igazgatói beosztás betöltésére

Szerző: mokaidu           Feltöltve: 2019-05-13

Agrárminiszter  

                             

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet

a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnál 

 

pedagógus munkakörben igazgató (magasabb vezető)  

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady Endre utca 8. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart az agrárminiszter irányítása illetve felügyelete alá tartozó köznevelési intézményekkel, egyéb háttérintézményekkel, a helyi önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal. A költségvetési szerv vezetőjeként felel a feladat ellátására vonatkozó megállapodásban foglaltak betartásáért. 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek:

       Egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,, 

       Az Nkt. alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 

       Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása; 

       Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat (az óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni); 

       A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás; 

       Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély; 

       Büntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

       Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével; 

       Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok; 

       A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével); 

       Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum benyújtása szükséges; 

       A megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel; 

       90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja; 

       Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget; 

       Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; 

       Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja. 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 11. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mácsár Zsuzsanna, az Agrárszakképzési Főosztály osztályvezetője, délelőtt 8 és 11 óra között nyújt, a +36 (1)795-1004 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

    Elektronikus úton "SZIF/1213/2019. Széchenyi Zsigmond Isk. igazgató" tárggyal a Személyügyi és Igazgatási Főosztály részére a hatterintezmenyek@am.gov.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat az agrárminiszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 11.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

       Kormányzati Portál: www.kormany.hu - 2019. május 13.

       Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma    www.kozigallas.gov.hu – 2019. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az alkalmazásról az emberi erőforrások minisztere egyetértését követően az agrárminiszter dönt. Az emberi erőforrások minisztere az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján a pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat az agrárminiszter gyakorolja. Az agrárminiszter fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 


fontos

KAFFEE

felnőttképzés

friss hírek

Búcsúzó végzős tanítványainktól
Búcsúzó végzős tanítványainktól
SZAKMA UTÁN ÉRETTSÉGI?
JELENTKEZZ!! Nappali és levelező munkarendben

Videó

ökoiskola

pályázat